Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
 Editions Sources du Nil  : Livres sur le Rwanda, Burundi, RDCongo

Le supplice réservé aux rois et aux pays vaincus dans l'ancien Rwanda

5 Juin 2009 , Rédigé par Editions Sources du Nil Publié dans #Textes - poèmes

« La Voie du Garnissage du Tambour » INZIRA YO KWAMBIK INGOMA  (tiré de D’Hertefelt et Coupez, 1964, La royauté sacrée de l’ancien Rwanda, Tervuren, Musé Royal de l’Afrique Centrale.)

 

 

Transcription kinyarwanda

 

 

Traduction française

Iy íngoma yambára

Umuhinz aba yáapfúuye

Umutwá wó kwaa Máhenéhene

Akamuc igihanga

Akamuc ibinyiita

Bagashyira mu gatonga

Umuvúzi w ámacúmu

Akaaza kubívug ibwami

 

Yamará kubívuga

Ingoma zikíigamburuza

Zikabamburira kó zikabiikiirira kó

Ingabo zikazaatabaaruka

Zigahísa murí gahanda

Umwam ahágararanye n Umutsoobe kw iirémbo

 

Káa gatónga kaajyá guhíta

Bakabwir Umwami

Akareeba mu rugó ngw atakabóna


Kagahíta kájya mu Bacumbi

 


Umucumb akaazan umubuzá

N úmukóma n ícyunamyi

N úmuhuna n úruhezá

 

Akabikubit ijoro ryóse

At amahang ahora yúunamye


Umuhinza wáa yó yaapfúuye

Amahang ahor ahúnamye


Umuhinza wáa yó yaapfúuye

Amahang ahor ahéze

Umuhinza wáa yo yaapfúuye

 

Bwacyá bakaazana cyáa cyuhagiro

Cyizá cyuhágir Umwami

Bakamwuhagira bávuga bati

V ibuzím újy íbuntu

Ingoma yáac ikwambare

 

Ubwo baatumiy imirimo y íbití byiizá


Umunyákabágari yazany umusumba

Yazanye n úmusugí

Yazanye n úmugwámpóro

Yazanye n úmuremeera

Yazanye n úmuramá

Yazanye n úmuganza

 

Abacumbí baazany umutúurírwa

Kwaa Nyamigezi baazany inkooko n íingwá


N ívubwé n ímyishywa

N íkiremu cy ímpuzu

Cyó kwaa Ndungutse ya Nkuuna

N íinjíishi z ímitáranzá

Zó mu Banyákabágari

 

Bakaazan imfíizi yó mu Masake

Ikabaagirwa ku Mukóobwá

Bakahashyuushy amáazi

Bakayikuur imitsí

Ku kuguru nó ku kubóko

N íicyázihá cy íburyó

Bakarez umukámo wáayó mu kirábyo

 

Bakaazan ibishwamo

Bagateerahó yáa máaz ashyúushye

Baba bágira ngo bíkanyurúke

Bakabiheera ku mutwé bagasátura

Baagerá heepfó ntibátandukanye

 

Bati ng uru n úurugembe

Amahang ahoram úrugembe

 

Umuhinza wáaho yaapfúuye

N ámahanga yóos adátuur úmwami w 'i Rwanda

Tuyahozam úrugembe

Umuhinza wáaho yaapfúuye

     

Bakaazana cyáa kiremu

Cyó kwaa Ndungutse ya Nkuuna

Bakagishyira heejuru y ínkooko

Yó kwaa Nyamigezi

Bagashyira hó byáa bishwamo

Bakaazan umusugí bagashyirahó

Bat uyu n úumusugi

Ingoma y ' i Rwand irakwambara

Umwam akab isugí

Ingoma zikab isugí

Abagabo b' i Rwanda bakab isugí

Abagoré b' i Rwanda bakab isugí

Inká z 'i Rwanda zikab isugi

Urwanda rw Umwami rukab isugí

 

Uyu n úumusumba

Ingoma y' i Rwand irakwambara

Umwam agasumb amahanga

Uyu n úumuremeera

Ingoma y' i Rwand irakwambara

Umwam agahor arémeerey andí mahanga

 

Uyu n úumuganza

Ingoma y' i Rwand irakwambara

Umwami w' i Rwand agahor agánz amahanga

 

Bagafátanya bagahótora

Ngo twahotor Uburundi kuu ngoma

N ámahanga yóos adátuur Umwami w 'i Rwanda

Twayahotora kuu ngoma

 

Bagafátanya bakarénganya

Ngo twarengany Uburundi kuu ngoma

N ámahanga yóos adátuur úmwami w 'i Rwanda

Twayarenganya kuu ngoma

 

Bakaazana yáa mitsí y íburyó

Bakarénganya bávuga bati

Umwam ahor arí muryó

Mu Rwanda rwé

Ngw iyi n íimitsi

Umwam ahoran imitsí mu Rwanda rwé


Bakaazan imitúurírwa.

Bakarénganya bávuga [bati]

Umwám ahor ar úumutúurírwa

Ingoma yáacu ntíyuurírwa

Ahubwo yuurir ayandi mahanga

 

Bakaazan injíishi z ímitáranzá

Bakarénganya bávuga bati

Urwanda ntíruranzá

Umwami ntáaranzá

Inká z 'i Rwanda ntíruranzá

 


Igikondo cyamará kúuzura

Bagasiigahó wáa mukámo

Umukóobw ákajya muu nzu

Akaakiira kíkiri kurí yáa nkooko


Ubw Umucumb akuuhagir ingabo

Ingoma z ímivúgo zikagisanganira

Uwó kwaa Nyamigez akagíterura

Kurí yáa nkooko

Ibwami bagateez uruganda ku Kaarubanda


Umwam agateer uruganda

Mu gikaari kwaa Cyírima

Akavugut akagira kané

Agah uwó kwaa Mutamwa

Akavugut akagira kané

 

Umwam akajy imbere y íizíiko

Akíndikij inkindi y íntaama

Akabyirur akagira kané

Agah uwó kwaa Mutamwa

Akabyirur akagira kané

 

Bagafátanya bagahótora

Ngo twahotor Uburundi kuu ngoma

N ámahang adátuur Umwami w 'i Rwanda

Twayahotora kuu ngoma

 

Akajya kwaa Cyírima

Bakaazan uburó kuu nkooko bagasetsa

Umutsoob afit ingororero

Umwam agaheerezw Inyundo

Agaheerezw Ubushingo

Indamúts ikaramutsa

Ingabé zigasohoka

Zikareeba kw iirémbo

Iyerew igashyirwa mu mwanya wáa mbere


Mu cyimbo cyáa Káringa

Bakaazana cyáa gikondo

Bagashyiramó wáa muhótorá

Nó mu kubóko kw íngoma

Bakarénganya báfatanyije

Bati twarengany Uburundi kuu ngoma


N ámahanga yóos adátuur úmwami w 'i Rwanda

Twayarenganya kuu ngoma

Umwam agakóm akagira kané

Umwénenyabirungw akagira kané

Agakomerezakó

 

Baba báarahanyáz Ingoma y Ingabé


Bakayisunikiisha yáa yindí yambáye


Ikayihirikiish isembe

Ngo twatembagaz Uburundi kuu ngoma


N ámahanga yóos adátuur Umwami w 'i Rwanda

Twayatembagaza kuu ngoma

 

Baba báaranyáz imfíizi

Bakayiboh amabóko n ámaguru

Iy Umwam ikayíica

Abatwá bakayijyana bakajya kuyíica

Ingoma zigahindukira

Zikareeba ku muryángo

Iyaa mber ikabanza

[Umwami agaterahw ibihubi]

Akagira kané

Zigateerwa hw íbihubí zóose

Bakaziheerez Umwami

Ukó bisanzwé bíkurikirana

Zigasubir inyuma y ígitabo

Zigateez urugamba

 

Insánga zigataaha

Umushumb ubónetse wées agakáma

Amat ágaterekw imbere y íngoma

N ínzogá y úubúuki n ínturíre

Zó mu banyánzogá

Bakaazan agataná k íbwami

Agasogongera kurí záa nzogá

Abáana b áabíiru bakanyw amatá

Inzogá zigatinduurwa

 

Ingoma zikajya mu ruhimbi

Bukíir umwami ntiyáakiire

Ingabo zigataaha

Zikaraara zíhiga

Ingany ikajya kwaa Myambazo

Igihanga kikajy i Muheró

 

Yabá yárabúz inzúzi zó kwambarwa


Ibishwamo bikajyana na cyáa gihanga

Umwam akagororerwa

Ingoma zikagororerwa

Abíiru bakagororerwa n Umwami

N íngabo zahiiciye zikagororerwa.

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 20

 

 

 

 

 


25

 

 

 

 

 


30

 

 

 

 

 


35

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 


45

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 


65

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

 


90

 

 

 

 

 95

 

 

 

 

 


100

 

 

 

 


105

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 


115

 

 

 

 120

 

 

 

 


125

 

 

 

 

 

130

 

 

 

 

 


135

 

 

 

 

 140

 

 

 

 

145

 

 

 

 


150

 

 

 

 

155

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 165

 

 

 

 

170

 

 

 

 

175

 

 

 

 

 

180

 

 

 

 

 185

 

 

 

 


190

 

 

 

 

 195

Le tambour dynastique est garni,

Lorsqu'un roitelet est mort,

Un Mutwa* descendant de Mahenehene*

Lui coupe la tête,

Lui coupe les testicules,

Et les dépose sur une petite corbeille

Le conteur des faits de guerre

Vient l'annoncer à la cour.

 

Après l’avoir annoncé,

Les tambours sont battus pêle-mêle

Du réveil au coucher

Lorsque les combattants reviennent de la guerre

Ils s'assemblent en cercle

Tandis que le roi se trouve à l'entrée de l'enclos avec un membre du clan Tsoobe.

 

Lorsque la petite corbeille passe

On dit au Roi

De regarder vers l'intérieur de l'enclos pour ne pas la voir.

On fait passer la corbeille vers les membres de la famille Cumbi

 

L’un parmi eux apporte des sortes d’herbe « umubuzá »,

« Umukoma »,  « icyunamyi »,

« Umuhuna » et un euphorbiacé.

 

Il les écrase toute la nuit

En disant : « Puissent les pays étrangers être toujours soumis,

Leur roitelet est mort

Puissent les pays étrangers rester toujours dans l’ignorance,

Leur roitelet est mort.

Puissent les pays étrangers être toujours impuissants,

Leur roitelet est mort ! »

 

Le lendemain on apporte un aspersoir

Pour asperger le roi

Et on l’asperge en disant :

« Quitte l’enfer viens chez les hommes,

Que notre tambour se garnisse de toi ! »

 

Pour les préparatifs, on a fait chercher de bonnes plantes

L'habitant du Kabagari a apporté l’umusumba,

Il a apporté aussi l’umusugi,

Il a apporté aussi l’umugwamporo,

Il a apporté aussi l'umuremeera,

Il a apporté aussi l'umurama,

Il a apporté aussi l'umuganza.

 

Les Cumbi* ont apporté l'umutuurirwa.

Les descendants de Nyamigezi* ont apporté un van, du kaolin,

L'herbe ivubwe, des momordiques,

Un morceau d'étoffe de ficus

En provenance de chez Ndungutse*, fils de Nkuuna*,

Et des liens en umutaranza

Provenant  du Kabagari*.

 

On amène le taureau des Coqs*,

Que l'on dépèce chez l'Umukoobwa*.

On y chauffe de l'eau

On procède à la dénervation

De la patte postérieure et de la patte antérieure

Ainsi que les lombes du côte droit.

Son sang est recueilli dans un pot  appelé « ikirabyo ».

 

On apporte les testicules,

On les asperge d'eau chaude

Afin qu'elles se dérident.

On les divise en deux dans le sens de la longueur

En évitant de séparer au bout les deux parties.

 

On dit : «Voici le fer maléfique :

Que les pays étrangers soient toujours transpercés par le fer maléfique,

Leur roitelet est mort.

Tous les pays qui ne paient pas tribut au roi du Rwanda,

Puissions-nous toujours y faire régner  le fer maléfique,

Leur roitelet est mort !»

 

On apporte un morceau d'étoffe

Provenant de chez Ndunguste*, fils de Nkuuna*.

On le met sur le van

Provenant de chez Nyamigezi*.

On y pose les testicules.

On apporte l'umusugi et on le met dessus

En disant : « Voici l'umusugi :

Le tambour du Rwanda se garnit de toi ;

Aussi le roi est-il pur,

Les tambours sont-ils purs,

Les hommes du Rwanda sont-ils purs,

Les femmes du Rwanda sont-elles pures,

Les vaches du Rwanda sont-elles pures,

Le Rwanda du roi est-il pur.

 

Voici l'umusumba :

Le tambour du Rwanda se garnit de toi ;

Aussi le roi surpasse-t-il les pays étrangers.

Voici l'umuremeera :

Le tambour du Rwanda se garnit de toi ;

Aussi le roi pèse-t-il toujours sur les autres pays.

 

Voici l'umuganza :

Le tambour du Rwanda se garnit de toi,

Aussi le roi du Rwanda vainc-t-il toujours les pays étrangers.»

 

Ils tordent l'ensemble,

Disant : « Puissions-nous vaincre  le Burundi,

Et tous les pays qui ne paient pas tribut au roi du Rwanda,

Puissions-nous les vaincre! »

 

Ensemble, ils les entrelacent,

Disant : « Puissions-nous déposséder le Burundi du tambour,

Et tous les pays étrangers qui ne paient pas tribut au roi du Rwanda,

Puissions-nous les déposséder du tambour !»

 

On apporte les  nerfs de la patte droite

Et on les entrelace en disant :

« Puisse le roi être toujours droit

Dans son Rwanda ! »

Puis : « Voici les nerfs :

Puisse le roi du Rwanda être toujours puissant dans son Rwanda ! »

On apporte les umutuurirwa

Et on les entrelace en disant :

« Puisse le roi être toujours inaccessible !

Que notre tambour  (pouvoir) soit inaccessible !

Puisse-t-il au contraire régner sur les pays étrangers ! »

 

On apporte les liens d'umutaranza

Et on les entrelace en disant :

« Que le Rwanda soit préservé du malheur

Puisse le roi être préservé du malheur,

Puissent les vaches du Rwanda être préservées du malheur ! »

 

Quand la garniture est finie,

On l'enduit de sang

L'Umukoobwa entre dans la maison

Et fait l'acte sexuel tandis que la garniture est encore sur le van.

Alors un membre de la famille Cumbi asperge les guerriers.

Les roulements de tambour accueillent la garniture

Et l'un des descendants de Nyamigezi l'ôte

Du van

A la cour on fait installer une forge sur la place publique.

Le roi installe une forge

Dans la cour arrière de chez Cyirima.

Il actionne le soufflet quatre fois.

Il laisse la place à l'un des descendants de Mutamwa

Celui-ci l'actionne quatre fois.

 

Le roi se met devant le foyer

Ceint d'un pagne de peau de mouton

Et bat le fer quatre fois.

Il charge l'un des descendants de Mutamwa

De battre le fer quatre fois.

 

Ils tordent le fer ensemble,

Disant : « Puissions-nous priver le Burundi* du tambour,

Et les pays qui ne paient pas tribut au roi du Rwanda,

Puissions-nous les priver du tambour ! »

 

Le roi va chez Cyirima

On apporte de l'éleusine sur le van  pour amadouer les Esprits.

Un membre du clan Tsoobe tient le redressoir.

Les marteaux sont présentés au roi

On lui présente le briquet.

Le tambour des saluts est battu

Les tambours dynastiques sortent

Et sont tournés vers l'entrée de l'enclos.

Celui qui est désigné comme favorable occupe la première place,

A la place du Karinga.

On apporte la  garniture,

On y met le  fer tordu

Et dans le poignet du tambour.

Ensemble ils entrelacent,

Disant : « Puissions-nous déposséder le Burundi du tambour,

Et tous les pays qui ne paient pas tribut au roi du Rwanda,

Puissions-nous les déposséder du tambour ! »

Le roi bat quatre fois,

Le descendant de Nyabirungu le fait quatre fois

Et continue.

 

Auparavant il fallait s'emparer du tambour dynastique du pays

Celui-ci est poussé à l'aide de la partie inférieure du tambour garni

Qui le fait basculer,

Et l'on dit : « Puissions-nous basculer le Burundi du pouvoir !

Et tous les pays qui ne paient pas tribut au roi du Rwanda,

Puissions-nous les basculer du pouvoir ! »

 

Auparavant un taureau devait être razzié

Ses pattes antérieures et postérieures sont attachées

Le taureau du roi vient le charger

Il est emporté par les Batwa afin de l'abattre

Les tambours sont retournés

Pour faire face à l'entrée de la maison.

Sur le premier d'abord

Le roi bat le rythme ibihubi

Quatre fois

Puis sur tous les autres, le roi bat le rythme ibihubi

Ils sont présentés au roi,

Dans l'ordre habituel

Ils sont réinstallés devant le seuil de la porte

Et rangés en ordre de bataille.

 

Les vaches Insanga font leur entrée

Elles sont traites par un berger au choix

Le lait est déposé devant les tambours

Avec de l'hydromel et de la bière de sorgho au miel

Fournis par les échansons.

Un étui à chalumeaux de la cour est apporté

Et le roi goûte les boissons fermentées.

Les enfants des ritualistes boivent le lait.

Les boissons alcoolisées sont retirées

 

Puis les tambours sont placés sur  une étagère

Le soir le roi ne fait pas d'acte sexuel

Les guerriers font leur entrée

Et passent la nuit à se lancer des défis.

L'Inganya* va chez Myambazo*,

Le crâne va à Muhero*.

 

Si le roi n'a pas obtenu par la divination de présages favorables,

Les testicules accompagnent le dit crâne.

On récompense le roi

Et on récompense les tambours.

Les ritualistes sont récompensés par le roi,

Et les guerriers qui ont mené campagne dans ce pays sont récompensés.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article